תנאי שימוש

השימוש באתר אינטרנט זה (https://www.tripguaranty.co.il), של טריפ גרנטי סוכנות לביטוח בע”מ ו/או של חברת האם ו/או חברות בנות ו/או אחיות ו/או קשורות (להלן כולן יחד: “החברה”), לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: “השימוש באתר”), כפוף לתנאים המפורטים להלן ועצם השימוש באתר על ידך מהווה הסכמה מצידך לקבלתם והתחייבות לנהוג לפיהם. לפיכך, במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.


1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה.
“מידע” – כל חומר ו/או מידע המוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה נתונים כספיים ו/או ביטוחיים, בספרות, במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנזכרים מעלה.

2. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, לבצע, להציג, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם, נכון לרגע זה.


4. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

5. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

6. אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר, למעט מקום בו צוין במפורש כי בהצעת ביטוח עסקינן. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, החברה ממליצה להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה.

8. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

9. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחראית לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי, או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר)שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.

10. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן “תוכן של צד שלישי”). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

11. נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

12. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

13. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

14. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי החברה.

15. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.

16. המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

17. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל ו/או המופיע במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור.

18. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.

19. האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או אי השימוש בו.

20. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.


21. החברה משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, והחברה פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

22. כל העברת מידע בדבר פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית על ידי החברה, כאמור, באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה בהם כל שימוש פרט לשימוש שלשמו נמסרו. על אף האמור לעיל, במקרים אשר אינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש שאינו מורשה ושלא כדין.

23. מדיניות אבטחת המידע מצויה במדיניות שמירת הפרטיות.


24. במידה ותחליט להירשם לאתר שם המשתמש והסיסמה שייבחרו על ידך יהיו לצורך שימושך האישי בלבד ואינך רשאי להעבירם לאף גורם אחר ללא הרשאתה המפורשת של החברה. כמו כן, הינך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה, לרבות אי שמירתם על גבי המחשב האישי שלך, וכן מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בהם על ידי גורם בלתי מורשה.


25. הינך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, שהינם קבלת מידע לצורך רכישה של שירותים ו/או מוצרים בלבד. כל שימוש באתר על ידך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי שימוש אלה. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות החברה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בתנאי שימוש אלה.

26. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד, וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה שלטריפ גרנטי סוכנות לביטוח בע”מ, ולרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לעביר, להציג, לפרסם, לשדר, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור במידע, לבצע קצירת מידע ולעשות במידע המופיע באתר כל שימוש מסחרי שהוא. וכן חל איסור לשלוף מידע מהאתר באמצעות זחלן (crawler) או טכנולוגיה דומה.

27. הינך מתחייב שלא להעלות (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם, מידע או חומר אחר:
א. העלולים להפריע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
ב. העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של האתר;
ג. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
ד. הכוללים מידע כוזב או מטעה;
ה. שהינם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים להטיל חבות ו/או אחריות משפטית;
ו. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
ז. הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב או לגרום להן נזק מכל סוג שהוא;
ח. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;

28. מובהר, כי החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה ו/או בקשר לכך.

29. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי דין, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע ו/או הודעה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי שימוש אלה.

30. בהעלותך מידע כלשהו לאתר לרבות מידע אישי ו/או מסמכים ו/או הודעות (להלן בסעיף זה: “התקשורת”), הינך מעניק בזאת לחברה אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה ולמדיניות שמירת הפרטיות והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות החברה בביצוע חובותיה הנובעות מתנאים אלה.

31. הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניות, עובדיה, סוכניה, והבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר בניגוד לתנאי השימוש.


32. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי כל מידע אשר ייאסף אודותיו ו/או יימסר על-ידו נמסר מרצונו החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על-ידו, לרבות רישום לאתר, קבלת הצעות וכיו”ב, מהווה הסכמה מצידו עבור החברה ו/או מי מטעמה לעשות שימוש במידע כאמור בהתאם ובכפוף להוראות הדין. מבלי לגרוע מהאמור, ובכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור פרסומי, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים, לרבות באמצעות משלוח הודעת WhatsApp, אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה ושירותים נלווים לפעילותה. מובהר כי המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה או באמצעות מענה באותה הדרך בה נשלח הדיוור עם המילה “הסר””.
לקבלת מידע נוסף בעניין איסוף המידע והשימושים בו, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות כאן.


33. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או בחלקם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

34. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
ב. המשתמש מסר בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.
ג. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר.


35. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

36. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

37. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

38. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

39. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כאמור לעיל, עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצידך לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי שיבוצע בהם על ידי החברה וכן יחולו על כל שימוש באתר שיעשה על ידך, לרבות מסירת מידע ורכישה.

40. הקשר עם הסוכן שלך הינו חשוב ביותר ועל כן, חשוב כי תיידע אותו בדבר פנייתך ו/או רכישתך באתר.

41. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר, ותנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי.

42. אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר – מטעמי נוחות הניסוח הינו בלשון זכר. כמו כן, לעיתים הינו בלשון יחיד ולעיתים בלשון רבים, אך הוא מתייחס גם לנקבה, גם לרבים וגם ליחיד, בהתאמה.

מומחים לביטוח הנסיעה שלך
כל הביטוחים במקום אחד!
5 דקות ואתם מכוסים מא' עד ת'