מדיניות פרטיות


1. טריפ גרנטי סוכנות לביטוח בע”מ (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר שכתובתו hhttps://www.tripguaranty.co.il (להלן “האתר”) ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על-ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

3. משמעותם של כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות תהא זהה לזו המופיעה בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

4. המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המבקר והמשתמש באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה והגנת הפרטיות של המידע האישי בקבוצה מתוך הכרה כי הגנת הפרטיות במאגרי המידע ואבטחת סודיות המידע מהווים גורם חשוב בקשר שבין החברה לבינך:


5. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, המשתמש מסכים ומאשר להחברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי אגרגטיבי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה “הסר”.

7. החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שלושה סוגי מידע הנאגרים על ידי החברה; (1) מידע כללי על המבקרים באתר; (2) מידע המכיל פרטים אישיים הנמסרים בהסכמת המבקרים באתר; (3) מידע אודות משתמשים רשומים בנוגע לאופן השימוש באתר.


8. האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את מספר המבקרים באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, מהיכן הגיע לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה. המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ולא מזוהה אישית, דהיינו, לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של החברה לצורך שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

9. האתר אף עשוי לעשות שימוש בקובצי “עוגיות/קוקיס” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בקוקיס, הוא יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו. עם זאת, יש לזכור כי נטרול הקוקיס עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.


10. החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

10.1. בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו;
10.2. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות עמן לחברה יש שיתוף פעולה עסקי;
10.3. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
10.4. בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;
10.5. בשל כל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
10.6. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ו/או משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי;
10.7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.


11. החברה אוספת מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה, אך ורק כאשר:

11.1. המבקרים באתר בוחרים ומסכימים לספק מידע אישי כאמור לחברה; או
11.2. החברה עורכת סקר מקוון על בסיס הסכמות הנשאלים.
12. החברה נעזרת במידע האישי הנאסף על ידה על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הבהרה של המבקרים באתר.

13. המידע שנמסר על ידך, בכפוף להסכמתך ומרצונך האישי, הינו נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, אלא בהתאם ובכפוף לכל דין ולהוראות סעיף 12 לעיל במדיניות פרטיות זו. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת למנוע כל גישה בלתי מורשית למידע שלך.

14. בכפוף להסכמתך, החברה תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר על מנת שתקבל מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על מנת ליידע ולהציע לך ולבני משפחתך, על ידי החברה ו/או חברת האם ו/או חברות בנות, אחיות, קשורות, קיימות ו/או עתידיות ובין אם מצד ג’ כלשהו עימו תשתף החברה פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע הרישום באתר החברה ו/או מסירת נתונים לשם קבלת הצעות מהווה הסכמה מצידך כי הינך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך על מנת לקבל פניות, דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הגנת הפרטיות.

15. במידה ונרשמת באתר החברה במסגרת “מידע אישי”, זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך, דרך “עדכון פרטים” לשם בדיקת נכונות המידע, שלמותו ואמינותו. גישה זו הינה באמצעות שם המשתמש והסיסמא שקיבלת בעת תהליך הרישום.


16. בכפוף להסכמה, החברה אוספת מידע המכיל פרטים בנוגע לאופן השימוש באתר (כגון מספר הכניסות של המבקר לכל עמוד באתר, משך זמן הביקור באותו עמוד וכדומה) של משתמשים אשר נרשמו לקבלת שירות דרך האתר, וזאת בכדי לעמוד על תחומי העניין של המשתמשים הרשומים באתר. החברה תשתמש במידע זה על מנת ליידע את המשתמשים הרשומים במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותם ואת בני משפחתם. זכותך לפנות או לבקש לראות את המידע שנאסף אודותיך ובמידת הצורך לבקש עדכון או תיקון.

 


17. החברה עושה את כל שביכולתה ומעבר לכך כדי להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על-ידי המשתמשים באתר, תוך נקיטת אמצעי זהירות ושימוש בשיטות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע זאת באופן מוחלט.

18. אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.

19. התקשרות הלקוח לאתר החברה מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח, על בסיס דרישות מחמירות.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמצעי אבטחת המידע השונים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט.

התקנון.


20. כגוף פיננסי, מהווה החברה יעד לניסיונות הונאה על ידי גורמים שונים בעולם. לפיכך, נוקטת החברה באמצעי אבטחת מידע כמוזכר לעיל. יחד עם זאת, אנו ממליצים לגלוש בעולם האינטרנט באופן בטוח.

21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של שמירת והגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.
מדיניות זו באה להוסיף על תנאי השימוש באתר ולא לגרוע מהם בכל דרך שהיא.


לידיעתך במערכות טריפ גרנטי קיים מנגנון אוטומטי לרישום ותיעוד כל פעולותיך או ניסיונותיך לביצוע פעולות וזאת על פי דין, לצרכי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

מומחים לביטוח הנסיעה שלך
כל הביטוחים במקום אחד!
5 דקות ואתם מכוסים מא' עד ת'