תנאי רכישה

אישור תנאים מרכזיים לרכישה
הנני מסכים ומאשר בזאת כדלקמן:
• כי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומלאים.
• המידע הנמסר על ידי ישמר אצלכם וניתן יהיה לעשות בו שימוש כמפורט בתנאי השימוש.
• כי קראתי את הפוליסה והנני מסכים לתנאים המפורטים בה.
• כי לא ניתן לרכוש את הפוליסה במידה וקיימת כוונת ביטול בעת רכישת הפוליסה.
• כי בדקתי את תנאי הביטול של המוצרים המבוטחים לפני רכישת הביטוח.
• הביטוח תקף מרגע רכישתו ועד 6 שעות לפני העלייה למטוס של מקטע הטיסה הראשון.
• הביטוח מכסה הפסדים בגין ביטול טיסה ולא בגין שינוי בטיסה.
• במקרה של ביטול טיסה/נסיעה, ההחזר הינו בגובה 80% מסך דמי הביטול של השירותים שבוטחו.
• ביטול הטיסה חייב להיות ביוזמת המבוטח. במקרה ביטול של חברת התעופה/ספק התיירות יש לפנות אליהם לבדיקת החזר.
• קבלת החזר עבור השירותים הנוספים שבוטחו תלוי בביטול מקטע הטיסה הראשון. ניתן לקבל החזר, רק בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי ביטול מקטע הטיסה הראשון ובעקבות כך ביטל את השירותים המשלימים.
• הניסוח הוא בלשון זכר אך חל על שני המינים.

מומחים לביטוח הנסיעה שלך
כל הביטוחים במקום אחד!
5 דקות ואתם מכוסים מא' עד ת'