תנאי שימוש לאתר ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי הפוליסה, בתנאי השימוש ובמדיניות שמירת הפרטיות באתר האינטרנט, ידוע לי והנני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
הנני מצהיר בזאת, כי אני מעוניין לרכוש ביטוח ביטול טיסה באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור מי ממשפחתי מקרבה ראשונה ולצרכים פרטיים בלבד.

הנני מסכים בזאת כי במידה ובכל שלב יופסק תהליך הרכישה של ביטוח ביטול טיסה באמצעות אתר זה, מכל סיבה שהיא, תפנו אליי באמצעי התקשורת השונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך הרכישה, ככל שאהיה מעוניין בכך.

ידוע לי, כי הנוסח המלא של הפוליסה מצוי באתר האינטרנט של החברה וכי ניתן לצפות בו ולהדפיסו בכל עת. הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה (באם ישנן) ונספחיה.

ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בדף הרשימה הם אלו אשר יחייבו את החברה, וכי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי הביטוח השונים הנמצאים בידיי, לרבות דף הרשימה והפוליסה, לבין ההעתקים של אותם המסמכים הנמצאים בידי החברה תחולנה הוראותיהם של המסמכים הנמצאים בידי החברה.

הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לרכישת ביטוח ביטול טיסה, באמצעות אתר אינטרנט זה (להלן: “המידע”), נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא העלמתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה לקביעת גובה דמי הביטוח ולקבלת הביטוח (באם יירכש על ידי), והנני מבקש מהחברה להמציא לי פוליסה לביטוח ביטול טיסה על סמך המידע שמסרתי ובהתאם לתנאי הפוליסה.

ידוע לי, כאמור לעיל, כי פוליסת הביטוח (באם תירכש על ידי) תופקנה על יסוד ובהסתמך על המידע שנמסר על ידי באמצעות אתר אינטרנט זה, ואני מצהיר כי כל המידע שמסרתי הינו נכון, מלא, אמיתי ומדויק, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.

ידוע לי ואני מסכים כי העברת המידע לחברה באמצעות אתר אינטרנט זה אינה מחליפה בכל דרך ואופן שהם את חובתי להעביר מידע ומסמכים לחברה על פי בקשתה ודרישתה ובדרכים הקבועות והמקובלות על ידה.

ידוע לי, כי בהעדר האישורים התומכים בהצהרתי כאמור, החברה רשאית להחליט ולשנות את המחיר במהלך תקופת הביטוח, רטרואקטיבית מיום תחילת הביטוח והחברה תחייב את אמצעי התשלום שיימסר על ידי.

ידוע לי, כי החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את נותני השירות מטעמה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הצהרתי זו הינה אמת וידוע לי כי היא מהווה תנאי להפקת הפוליסה על ידי החברה, וזאת בנוסף לתנאים וההוראות המופיעים בתנאי השימוש החלים עלי.

הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך הרכישה באתר האינטרנט, לרבות ובייחוד הצהרה זו, וכי אני מסכים לכל האמור בהן. אישור זה יחול עלי ועל כל המבוטחים הנלווים אליי והמבוטחים על פי פוליסה זו.

ידוע לי, כי הצהרה זו חלה עליי ועל כל אלו שיבוטחו על פי הפוליסה אותה רכשתי באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי.

מומחים לביטוח הנסיעה שלך
כל הביטוחים במקום אחד!
5 דקות ואתם מכוסים מא' עד ת'