תקנון - ינואר 2015

פתח דבר

השימוש באתר זה ו/או בכל אחד מערוצי התקשורת עם החברה שבהם ייעשה מצידך שימוש (להלן,לצורך הנוחות יכונו כולם ביחד – “ערוצי התקשורת”), לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות ערוצי התקשורת (להלן “השימוש בערוצי התקשורת”) כפופים לתנאי תקנון זה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בערוצי התקשורת, ויהוו, בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל פוליסת ביטוח ו/או מוצר ו/או שירות בערוצי התקשורת, את הבסיס המשפטי לכל קשר בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.בנוסף, מובא לידיעתך בתקנון זה מידע המיועד לסייע לך להבין את מדיניות אבטחת מאגרי המידע ושמירת הפרטיות של החברה. החברה מבינה כי אבטחת הפרטים שלך ושמירה על פרטיותך מהווה גורם חשוב עבורך כמשתמש בערוצי התקשורת.

טריפ גרנטי סוכנות לביטוח (2014) בע”מ (להלן – “החברה”) מאשרת לך את השימוש בערוצי התקשורת בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. השימוש בערוצי התקשורת מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה. השימוש בערוצי התקשורת ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי התקנון. גלישה באתר טריפ גרנטי ו/או רכישת פוליסת ביטוח ו/או מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו ו/או בערוצי התקשורת הנוספים, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש בערוצי התקשורת. החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר לרבות זכויות יוצרים שייכות לחברה. השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי החברה.
סימני המסחר באתר (למעט סימנים של ספקי שירותים ומפרסמים באתר) הנם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
על המשתמש נאסר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

החברה עושה כל שביכולתה לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך זה החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, וכן אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות המידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך, או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ”ל. החברה משתמשת בכלים אדמינסטרטיבים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר, ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת. למרות זאת, כידוע, אין אפשרות לחסימה מוחלטת והחברה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם שאינם נובעים מרשלנותה המוחלטת של החברה. כל השיחות והפעולות שתבצע בערוצי תקשורת, והמידע שתמסור במסגרתן מוקלטים ו/או מתועדים ונשמרים במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה. הכניסה והשימוש שלך בערוצי התקשורת, מהווה הסכמה שלך לנ”ל ואישור שלך כי המידע שנמסר על ידך כאמור לעיל נמסר מרצונך החופשי. זכותך לסרב למסור מידע כלשהו, אך חשוב שתדע כי סירוב כזה יפגע עד כדי מניעה מוחלטת ביכולתה של החברה להעניק לך שירותים, הטבות והצעות. ידוע לך והינך מסכים שהחברה תעשה שימוש במידע המגיע לידיה בקשר אליך לכל צורך עיסקי סביר שלה (לדוגמא תמחור וחיתום) ובכל דרך שהיא (לדוגמא עיבוד סטטיסטי). עצם ביצוע הפעולות ומסירת המידע בכל אחד מערוצי ההתקשרות שמאפשרת החברה, מהווה הסכמה ברורה לכך שהינך מתיר לחברה להשתמש במידע ובפרטיך לצורך קבלת דואר (בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני) ובין בכל דרך אחרת. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לחברה כי אינך מעוניין בשירות זה והחברה תדאג לא לשלוח לך מידע כאמור.

החברה אוספת מידע לגבי המשתמשים בערוצי התקשורת מולה הן בעל אופן אישי המסופק ע”י המשתמשים ומרצונם והן בעל אופן כללי באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע זה נאסף בין היתר על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים בערוצי התקשורת.

לשם אבטחת המידע בערוצי התקשורת, משתמשת החברה באמצעים שנועדו להבטיח את זיהוי המשתמש והצפנה של נתוני כרטיס האשראי המועבר. ההתקשרות בין הדפדפן לשרת החברה מאובטחת בשיטות אבטחת מידע התואמות את הסטנדרטים האינטרנטיים ומטרתם הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני משתמשים אחרים. עם זאת, אין ביכולתה של החברה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מלאה ועדיין קיים סיכון של חדירה אל מאגרי המידע הנתונים . אשר על כן, עם שימושך בערוצי התקשורת הנך מסכים שהחברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים בערוצי התקשורת ומשימוש במידע אודותיך הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת אף על פי שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא; בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש. האתר מוצע למשתמש כמות שהוא ללא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצד החברה בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בו. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, ישיר או עקיף, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, לשינוי בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.
הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש בערוצי התקשורת ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר: העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בערוצי התקשורת, האסורים לפרסום או שימוש או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או כל ביטוי פוגע אחר. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין. העלולים להפר זכויות של מישהו, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב. הכוללים פסומות מכל סוג שהוא בלי הסכמה מראש של החברה. הכוללים מידע כוזב או מטעה. החברה, אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה בערוצי התקשורת על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לערוצי התקשורת כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מפר את הוראות התקנון.
החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לערוצי התקשורת או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהתנאים הבאים: הפרת תנאי מתנאי התקנון ע”י המשתמש. מסירת מידע שגוי ע”י המשתמש במתכוון בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של ערוצי התקשורת.
הססמא ושם המשתמש שתבחר בהרשמה למי מערוצי התקשורת, הינם לשימושך האישי בלבד וחל איסור מוחלט להעבירם לצד ג’ כלשהו ללא הרשאה מראש של החברה. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא בסוד ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמא שלך על ידי גורם בלתי מורשה. החברה לא תישא באחריות לשימוש של אחר בפרטיך לרבות שימוש בלתי מורשה.
על תקנון זה, תוקפו, פרשנותו ואכיפתו יחלו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בקשר עם תקנון זה היא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב והמרכז בלבד.
המבוטח רשאי לבטל את פוליסת ביטוח ביטול טיסה שלא עקב קרות מקרה הביטוח, בכל עת במהלך תקופת הביטוח ע”י הודעה בכתב לטריפ גרנטי. הפוליסה תבוטל בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת בקשת הביטול. חישוב דמי הביטוח המגיעים למבוטח במקרה של ביטול הביטוח מפורטים בפוליסה. ההחזר ללקוח יעשה במסגרת זיכוי לכרטיס אשראי או העברה בנקאית.
תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל. במידה וייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
אם האתר האמור מעלה או האמור באתר האינטרנט או מהצהרת הפרטיות, אינו לשביעות רצונך והסכמתך המלאה, אנו ממליצים להפסיק את השימוש באתר לאלתר ולשתף אותנו בחששותיך
מומחים לביטוח הנסיעה שלך
כל הביטוחים במקום אחד!
5 דקות ואתם מכוסים מא' עד ת'